වෙරළබඩ පාරාදීසය (Coastal Paradise)

  තල් රුප්පාවට යටින් ඇදී යන රාත්‍රී තැපැල් දුම්‍-රිය මන්නාරමට ළඟා වෙන්නේ අළුයම ය. මන්නාරම් දූපත සතුව මන්නාරම, පේසාලේ හා තලෛ මන්නාරම යන ප්‍රධාන නගරයන් ද, දුම්-රිය මාර්ගය හා A14 මාර්ගය අවසන් වන තලෛ මන්නාරම් තොට නම් මාර්ගාවසානයක් ද තිබේ. මන්නාරමේ සිට පේසාලේ දක්වා කිලෝමීටර 16ක් පමණ ද පේසාලේ සිට තලෛ මන්නාරම දක්වා කිලෝමීටර 12ක් … Continue reading වෙරළබඩ පාරාදීසය (Coastal Paradise)

Footsteps at Mihintale

Mihintale is a dry zone area in Sri Lanka with the estimated terrain elevation of 106 meters above mean sea level (MSL) has well diversed unique forests consist of many flora and fauna species. Photographs in this article are captured at the Bird Ringing Program conducted by the Field Ornithology group of Sri Lanka (FOGSL) … Continue reading Footsteps at Mihintale