වෙරළබඩ පාරාදීසය (Coastal Paradise)

  තල් රුප්පාවට යටින් ඇදී යන රාත්‍රී තැපැල් දුම්‍-රිය මන්නාරමට ළඟා වෙන්නේ අළුයම ය. මන්නාරම් දූපත සතුව මන්නාරම, පේසාලේ හා තලෛ මන්නාරම යන ප්‍රධාන නගරයන් ද, දුම්-රිය මාර්ගය හා A14 මාර්ගය අවසන් වන තලෛ මන්නාරම් තොට නම් මාර්ගාවසානයක් ද තිබේ. මන්නාරමේ සිට පේසාලේ දක්වා කිලෝමීටර 16ක් පමණ ද පේසාලේ සිට තලෛ මන්නාරම දක්වා කිලෝමීටර 12ක් … Continue reading වෙරළබඩ පාරාදීසය (Coastal Paradise)