මිහිඳුම් කොමළිය – හෝටන්-තැන්න ජාතික වනෝද්‍යානය

ඉණ දක්වා උසට වැඩුණ තණ පඳුරු වලින් ද, ඇඹරී නැමී ගිය අතු පතර විහිදා ගත් කඳුකර වනස්පතීන්ගෙන් ද සමන්විත හෝර්ටන් තැන්න අධි උන්නතාංශයක ඇති වර්ෂාවපතනය අඩු පතන තෘණ භූමියකි. පට්ටිපොල හා ඔහිය වශයෙන් වනෝද්‍යාන පිවිසුම් දෙකක් ඇති හෝර්ටන් තැන්නට රාත්‍රී තැපැල් දුම්‍-රියෙන් ළඟා වන ඔබට, උදෑසන හිරු කිරණ වැදී දිදුලන මල් තුහිනද දැක ගත හැකිය. හෝටන් … Continue reading මිහිඳුම් කොමළිය – හෝටන්-තැන්න ජාතික වනෝද්‍යානය