වනගත ජීවිත (Soul Wilderness)

"The clearest way into the Universe is through a forest wilderness." by John Muir සංචාරකයෙකු වීම පහසු ය. එහෙත් වන ජීවිත හඹායන්නෙකු වීම වෙසෙසින් ම උගහට ය. ආධුනික වන පෙත් ගවේෂකයෙක් වශයෙන් පසුගිය දෙසැම්බරයේ මම සිංහරාජය තුල දින දහතුනක් සැපිරුවෙමි. කුඩව පෙදෙසේ දින හතක් ද පිටදෙණිය කඳවුරේ දින හතරක් හා මෝනින්ග් සයිඩ් හි දින දෙකක් … Continue reading වනගත ජීවිත (Soul Wilderness)